Leasing zwrotny

08 listopada
17:08 2011

Leasing jest obok kredytu bankowego jedną z najpopularniejszych form inwestowania w środki trwałe poprzez zewnętrzne finansowanie. Szczególnym rodzajem inwestycji jest leasing zwrotny. Jego naczelnym celem jest poprawa płynności finansowej firmy. Poprzez leasing zwrotny przedsiębiorca może uwolnić swój zamrożony kapitał. Leasingobiorca sprzedaje fragment swojego majątku firmie leasingowej i czerpie z tego korzyści finansowe na podstawie umowy leasingu.

Istota leasingu zwrotnego polega na odwróceniu specyfiki transakcji. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z odsprzedaniem inwestorowi swoich dóbr z jednoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Wedle tej zasady przedmiotem umowy jest aberracja prawa własności na taki zapis, który zezwoli na korzystanie z niego po cenie określonej przez rynkowe standardy. W momencie kiedy nastąpi podpisanie owej umowy, właścicielem dobra staje się nabywca – finansujący. Leasing zwrotny (Sale and lease back) stanowi doskonałe źródło dodatkowej gotówki zwłaszcza w trudnej sytuacji ekonomicznej danej firmy. Jeżeli Twojemu przedsiębiorstwu grozi utrata płynności finansowej to warto wziąć pod uwagę tego typu rozwiązanie. Dzięki sprzedaży swoich dóbr, podmiot zwiększa swoje aktywa obrotowe. Jednocześnie firma korzysta ze wszystkich profitów jakie niesie za sobą leasing m.in. profity podatkowe. Posiadasz wysoką wartość aktywów trwałych przy jednoczesnym niedostatku kapitału obrotowego? Leasing zwrotny jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem.
Przedmiotem tego typu finansowania może być również środek trwały, który podlega amortyzacji. Wartość przedmiotu leasingowego regulowana jest przez mechanizmy rynkowe. Dedykowany jest on osobom, które chcą uwolnić kapitał zamrożony we własnej flocie.