Deklaracja wekslowa

12 lutego
15:49 2012

Uzyskanie kredytu na wysoką sumę, nie jest proste do osiągnięcia. Potwierdzeniem tego, są wymogi które jesteśmy zmuszeni spełnić, jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt. Stały, często wysoki dochód, pozytywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej to tylko niektóre z nich. Dodatkowo, banki szukają sposobu na zabezpieczenie pożyczonych pieniędzy. Rodzajem takiego zabezpieczenia kredytu jest weksel.
Weksel pomaga w egzekwowaniu przez bank pieniędzy z źródeł innych niż hipoteka, pozwala „ściągać” pieniądze np. z comiesięcznego zarobku kredytobiorcy. Tak właśnie działa to bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty. Jak się okazuje, przy wekslu może występować istotny dodatek, jakim jest deklaracja wekslowa.
Deklaracja wekslowa nie jest konstytutywnym elementem weksla, nie zawsze istnieje obowiązek jej podpisania. Tę kwestię pozostawia się decyzji stron. Deklaracja wekslowa jest pewnego rodzaju porozumieniem pomiędzy stronami stosunku wekslowego. Za jej sprawą określa się, w jaki sposób wierzyciel wekslowy wypełni weksel. W momencie jego podpisania, nie zawsze wiadome będą wszelkie istotne postanowienia tegoż dokumentu, takie jak wysokość przyszłego zobowiązania czy też jaka będzie data płatności. Dlatego też, w deklaracji zawiera się upoważnienie do wypełnienia weksla. Tym samym dojdzie do uzupełnienia istotnych elementów weksla: jasnego określenia stron stosunku, wysokości sumy, dodatkowych klauzul.
Jeżeli deklaracja wekslowa nie jest dołączona do weksla, nie determinuje to nieważności dokumentu i całego zobowiązania. Deklaracja wekslowa powinna zostać podpisana przez obie strony stosunku wekslowego, czyli będącego wystawcą weksla dłużnika oraz wierzyciela – remitenta. Przyjmuje się, że nie jest błędem podpisanie deklaracji wyłącznie przez wystawcę weksla.